MỘT ĐÔI LỜI – NĐChâu K2

Thưa Diễn Đàn, Sau khi thấy Vô Chiểu Huynh đề nghị tôi cùng Hồng Nhung ra ứng cử Ban Đại Diện, Hồng Nhung đã trả...