Mộng

MỘNG Lê Tấn Tài Mộng hay mơ là một chuỗi các hình ảnh, cảm xúc, suy nghĩ và cảm giác xảy ra khi chúng ta...