Hình xưa

Hình do anh Ngô Định Châu gửi   Cô Ngọc Dung đội nón mang kính mát   Thầy Đoàn trọng Bào   Thầy Lương bìa...