Thông báo số 09 – BĐD

BAN ĐẠI DIỆN/ TB 09
  Ngày 10-11-2023
 
        Kính gửi Thầy Cô
    Thân gửi các anh chị đồng môn trong Diễn Đàn
 
  Nhiệm Kỳ 4 năm của Ban Đại Diện Diễn Đàn THTĐ-HĐ- NHH gồm Ngô Định Châu K2 và Trần Ngọc Anh K8 sắp sửa kết thúc.
   Chúng tôi chấp hành Nội Quy của DĐ và tôn trọng tinh thần dân chủ, xin đề nghị:
  Điều 1: Chúng tôi xin thông báo chấm dứt nhiệm kỳ và DĐ chúng ta sẽ bầu ra Ban Đại Diện mới để thay thế. Trong giai đoạn tạm xử lý điều hành Ban ĐD sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào về sửa đổi hay tu chính nội quy.
   Điều 2: Để hoạt động bầu cử được thành công mỹ mãn. Ban ĐD xin đề nghị thành phần Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử của kỳ bầu cử lần trước, gồm những thành viên như sau:
  – Lê Thị Hoài K1
  – Phạm Bích Lan K2
  – Ngô Thị Bích Liên K1
Kính mong 3 thành viên trên vì lợi ích và việc chung của DĐ vui lòng tổ chức bầu Ban Dại Diện mới để DĐ sớm ổn định và phát triển phong phú hơn nữa.
    Ban Tổ chức bầu cử chính thức làm việc trong vòng một tháng để DĐ bầu chọn Ban ĐD mới từ 10-11 đến 9-12
                  Ban Đại Diện THTĐ-HĐ-NHH
              Ngô Định Châu K2 và Trần Ngọc Anh K8.

You may also like...

Leave a Reply