Category: Thông Báo

Thông Báo của BĐH Web THTĐ-HĐ-NHH

0

Thông báo số 04 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                                           THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB004 Ngày 5/9/2020 Thân gởi các bạn trong Diễn Đàn Thống nhất với đề nghị của anh Chiểu: tạm ngưng...

0

Thông báo số 03 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                                           THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB003 Ngày 26/3/2020 Ban Đại Diện nhận thấy, dạo gần đây DĐ nhận một số bài nói về đại dịch...