VN Lịch Sử Trường Thi

Bài viết của thầy Võ Phá

Các bạn thân mến,

Văn vần, nhờ có nhạc tính, thường khắc sâu vào ký ức hơn những áng văn xuôi.

Một bài thơ dài dễ hiểu, tóm lược lịch sử nước ta thì vô cùng cần thiết để nuôi dưỡng lòng yêu nước của mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên và quần chúng thuộc thành phần lao động. Nhận thấy tác phẩm ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA của hai vị tiền bối Lê Ngô Cát – Phạm Đình Toái có nhiều khuyết điểm nên tôi bạo gan ngày đêm miệt mài viết VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI, dù sức khỏe có vẻ trên đà suy giảm. Tôi ước lượng bản sử thi nầy phải dài đến trên 2000 câu thơ và công việc phải kéo dài trong nhiều tháng. Tuy nhiên, viết đến đâu tôi xin gởi cho bạn bè đến đó để mong được góp ý hay chỉnh lý. Ước ao bài thơ dài nầy sẽ là kết quả công trình tập thể của những người có lòng với đất nước. Đó là tâm nguyện tha thiết của tôi.

Thành thật cảm ơn

 

Lịch Sử Trường Thi – Phần 1

Lịch Sử Trường Thi – Phần 2

Lịch Sử Trường Thi – Phần 3

Lịch Sử Trường Thi – Phần 4

Lịch Sử Trường Thi – Phần 5

Lịch Sử Trường Thi – Phần 6

Lịch Sử Trường Thi – Phần 7

Lịch Sử Trường Thi – Phần 8

Lịch Sử Trường Thi – Phần 9

Lịch Sử Trường Thi – Phần 10

Lịch Sử Trường Thi – Phần 11

Lịch Sử Trường Thi – Phần 12

Lịch Sử Trường Thi – Phần 13

Lịch Sử Trường Thi – Phần 14

Lịch Sử Trường Thi – Phần 15

Lịch Sử Trường Thi – Phần 16

Lịch Sử Trường Thi – Phần 17

Lịch Sử Trường Thi – Phần 18

Lịch Sử Trường Thi – Phần 19

Lịch Sử Trường Thi – Phần 20

Lịch Sử Trường Thi – Phần 21

Lịch Sử Trường Thi – Phần 22

Lịch Sử Trường Thi – Phần 23

Lịch Sử Trường Thi – Phần 24

Lịch Sử Trường Thi – Phần 25

Lịch Sử Trường Thi – Phần 26

Lịch Sử Trường Thi – Phần 27

Lịch Sử Trường Thi – Phần 28 HẾT