VN Lịch sử trường thi – Phần 12

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI -PHẦN 12

Việt Nam thắng được Mông Cổ, hoàn toàn không phải là do may mắn mà do tài dụng binh của Hưng Đạo Đại Vương, cùng với sự sáng suốt của Ngài trong việc áp dụng binh thư: biết người, biết ta trăm trận trăm thắng. Thực vậy, Ngài đã nghiên cứu kỹ sở trường, sở đoản của địch và của ta, đề ra chiến lược và chiến thuật vô cùng hữu hiệu.
Sau đây là một bằng chứng rõ ràng nhất:
Khi nghe tin quân Nguyên lại tập trung một lực lượng lớn, quyết chiếm nước ta để phục thù và thực hiện mưu đồ bành trướng xuống phía nam, vua Trần Nhân Tông lo lắng, vời Hưng Đạo Đại Vương đến hỏi:
– Thoát Hoan bại trận trở về, căm tức lắm, chuyến nầy sang đánh báo thù, quân thế hẳn to hơn trước, ta dùng kế gì mà chống lại?
Hưng Đạo Vương tâu:
– Trước đây, nước ta đã hưởng thái bình từ lâu, không quen việc chiến tranh cho nên năm trước quân Nguyên tràn sang, ta phải khó khăn lắm mới đánh tan được. Còn bây giờ, quân ta quen việc chinh chiến, tinh thần đang cao, còn quân địch thì nỗi e sợ chưa biến mất hẳn. Chu yến nầy, ta đánh bại quân Nguyên dễ dàng và nhanh chóng hơn trước, xin bệ hạ đừng lo.
Quả thật, lần trước, Thoát Hoan đã chiếm được Thăng Long, giết rất nhiều người, nhưng lần nầy chúng không chiếm nổi kinh đô nên rút về Vạn Kiếp cố thủ. Sau đó, chỉ với một chiến thắng ở Vân Đồn, ta đoạt hết lương thực tiếp tế cho giặc, tinh thần quân Nguyên sa sút nên Thoát Hoan phải xin lệnh rút về. Sau đó, địch bị ta truy kích gắt gao. Chiến thắng Bạch Đằng Giang và các chiến thắng liên tiếp của ta trên bộ đã nhanh chóng quét sạch tàn quân của địch ra khỏi đất nước.
Lời nhận định của thiên tài Trần Hưng Đạo trước vua Trần Nhân Tông đã đúng 100% !

Hai lần trước tơi bời bại trận,
Lòng chúa Nguyên mối hận càng nhiều.(1490)
Dễ gì tham vọng triệt tiêu,
Dễ gì dẹp bỏ lòng kiêu hãnh nầy.
Lừng danh khắp đông tây nam bắc.
Bọn Nam nầy không khắc được sao?
Và còn cái mộng thật cao,
Toàn vùng Âu Á lọt vào triều Nguyên.
Chinh phục Nhật thì liền ngưng lại,
Để dành quân đánh bại nước Nam.(1510)

Mượn danh che dấu lòng tham,
Giúp Trần Ích Tắc về làm quốc vương.
Cử đại quân lên đường xâm lược,
Tướng Thóat Hoan vẫn được cầm quân.
Bên nầy tất cả tướng Trần,
Quyết tâm vì nước xả thân ngại gì.
Hưng Đạo Vương giữ y nhiệm vụ,
Dưới trướng nay vẫn đủ tướng tài.
Vua Trần tin tưởng ở Ngài,
Tướng quân dã ngọai, cõi ngoài tự chuyên.(1510)

Vua ban cho toàn quyền quyết định,
Tự ý mình ra lịnh ba quân. 
Chức to át cả triều thần,
Nhưng Ngài chỉ biết dành phần tôi trung.
Núi Phú Sơn, Ngài dùng ngăn chận,
Không cho Nguyên tiếp cận kinh kỳ.
Giặc kia tràn ngập tức thì,
Mình đành phải rút tại vì yếu hơn.
Mới xuất phát đang cơn hăng hái,
Chúng tấn công mình phải lui dần.(1530)

Tướng Nguyên cứ vẫn thúc quân,
Đến nơi Vạn Kiếp thì gần hết lương. 
Chúng dừng lại tìm đường vận chuyển,
Tải lương thi đường biển rất hay.
Nguyên triều quyết định chở ngay,
Cả trăm thuyền tải cùng ngày ra khơi.
Vài ngày sau vào nơi sông Lục,
Bị quân ta cùng lúc xông ra.
Quân Nguyên chống cự qua loa,
Thuyền lương tức khắc quân ta đoạt liền.(1540)

Thiều lương thực, quân Nguyên chán nãn,
Rồi lại thêm bịnh hoạn phát sinh. 
Thoát Hoan xin với triều đình,
Thuận cho thái tử rút binh trở về.
Nguy cơ đang gần kề binh lực,
Quân thiếu ăn thì sức còn đâu.
Nguyên triều chấp thuận yêu cầu,
Rút quân hai cánh ngõ hầu bình an.
Cánh đường bộ Thoát Hoan điều khiển,
Ô Mã Nhi đường biển trở về.(1550)

Nghe tin, Hưng Đạo mới thề,
Đánh cho giặc phải bò lê bò càng 
Ngài đến Bạch Đằng Giang suy tính,
Biết quân Nguyên nhất định qua đây.
Nhớ xưa cũng tại chốn nầy,
Ngô Quyền giết giặc thây đầy dòng sông.
Ngàn cọc gỗ dân công cung cấp,
Vạt nhọn đầu lại cập sắt vào.
Lòng sông cắm xuống dồi dào,
Cọc nào cũng có bề cao vừa tầm.(1560)

Rồi chia quân âm thầm bố trí,
Hai bên bờ sát khí đằng đằng. 
Muôn người như một đang hăng,
Dưới sông nước lớn mặt bằng mênh mông.
Từ phía trên có đông thuyền lại.
Viên tướng Trần Nguyễn Khoái xông ra.
Quân mình vừa đánh vừa la.
Được vài ba hiệp thế là rút đi.
Tướng Tàu Ô Mã Nhi tức khí,
Vội xua quân quyết chí đuổi theo.(1570)

Quân Trần cứ chạy ngoằn ngoèo,
Nhắm chừng vừa đủ ngoáy chèo quay lui.
Xông vào giặc đánh vùi một lúc,
Hai bên bờ quân phục xông ra.
Đại binh chờ sẵn từ xa.
Bây giờ tham chiến quả là tuyệt chiêu.
Lúc bấy giờ thủy triều đang xuống,
Thủy quân Nguyên luống cuống quay lui.
Đến nơi cọc nhọn hết lùi,
Cọc đâm thuyển thủng thây vùi đáy sông.(1580)

Ô Mã Nhi do không kịp trốn,
Bị bắt chung cả bốn tường Tàu. 
Bạch Đằng cả trước lẫn sau,
Hai lần quân giặc dẫn nhau chầu trời.
Nghe thủy quân tơi bời tan vỡ,
Tướng Thoát Hoan hoảng sợ vô ngần.
Lệnh truyền cấp tốc rút quân,
Lựa đường biên giới nào gần mà đi..
Quân của mình cấp kỳ phục kích,
Hai bên đường quân địch đi qua.(1590)

Quân Nguyên trúng kế của ta,
Thây nằm chất đống thật là ghê thay. 
Thái tử Thoát Hoan may còn sống.
Được toán quân hộ tống về Tàu.
Tên Trần Ích Tắc theo sau,
Làm quan mà hưởng sang giàu tởm ghê.
Sau khi giặc đã về nước hết.
Vua Nhân Tông mới thết tiệc mừng.
Thái bình diên yến tưng bừng,
Ba ngày dân chúng không ngừng vui ca.(1600)

 

(Xem tiếp Phần 13)

You may also like...

Leave a Reply