Hình xưa

Hình do anh Ngô Định Châu gửi

 

Cô Ngọc Dung đội nón mang kính mát

 

Thầy Đoàn trọng Bào

 

Thầy Lương bìa trái, giữa là Thầy Tâm, bìa phải là Thầy Nghĩa dạy Sử địa

 

Thầy Đức và Thầy Trai, đứng giữa là một học trò

 

từ trái qua: cô Uyển Dung đứng thứ nhì, thứ ba là cô Bích Liên

 

Thầy Lương bìa trái, Thầy Đào văn Kim đứng bìa phải

You may also like...

Leave a Reply