Xin Tạ ơn

Xin tạ ơn những trái tim ấm áp Đã hy sinh đến cạn kiệt sức người Dịch Covid bùng nhiễm khắp nơi nơi Cả thế...