Minh Quang K9 Chào Sân

Em là Minh Quang K9- kính chào và chúc vui HĐTMs THTĐ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2077651352451551&set=a.1553261634890528&type=3