Hình ảnh họp mặt của K4 với đồng môn và bạn hữu, thăm vườn trái cây của thầy Toại, cô Lịch, Florida