Rạp Hát ở Thủ Đức xưa

Rạp Đại Lợi & Rạp Việt Nam ( nguồn Hai Do )