Nắng hạ có quay về

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này 1 2 3 4 5. Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này...