Ngày Tháng Thân Thương…

Buổi học cuối cùng, mình chia tay Chúc nhau, mỗi đứa một tương lai Đời trôi vô tận? Ai nào biết ! Tạm biệt sân...