Vạn vật từ đâu mà có?

Cây có cội. Nước nó nguồn. Con người có tổ tiên. Trong tâm trí của con người, nhận thức về nguồn gốc của vạn vật...