Lửa trại

Để nhớ lại những đêm lửa trại họp bạn ngày xưa

Tai Le

Giáo Sư

You may also like...

1 Response

  1. Dạ em cám ơn Thầy Tài nhiều ah.
    Bài hát nối vòng tay lớn và anh lửa bập bùng gợi nhớ lại ngày xưa. Ngày đó không buổi lửa trại nào của trường mà vắng em đến nỗi em phải lên kế hoạch là cứ lần này xin Ba em cho đi, lần sau xin Mẹ em cho đi, nếu có bị la thì: Con đã xin Ba (Mẹ) rồi.

Leave a Reply