Bước thời gian

Bước thời gian Bước thời gian,chừng như đà vội vã Mới Xuân về, Hè đến, đã Thu sang Góc phố riêng rơi rụng cánh lá...