Nhiệm vụ bất khả thi của Thiên Lôi*

Có chuyện như vầy: Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi xuống trần thế và dặn dò hễ thấy ai quậy thì búa cho mỗi người một...