Đi xem bói, thầy phán ….

VoChieu K1

K1

You may also like...

1 Response

  1. Tri Nguyen says:

    Thầy bói phán quá là chính xác, hahahaha. Thông minh, khó nhịn cười.