Chợt Nhớ

                           Hai giỏ hoa phượng thắm                ...