Thông Báo số 7: Chào mừng Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2

DĐ THTĐ-HĐ-NHH BVĐ-TCBC/TB07 Chào mừng BĐD nhiệm kỳ 2 Ngày 5 tháng 11 năm 2019 Kính thưa thầy cô, Cùng các bạn Đồng môn thân...