Thông Báo của BĐD, Số 01

  Kính Thưa Thầy Cô và các bạn trong Diễn Đàn THTĐ-HĐ-NHH Chúng tôi, Liên danh Ngô Định Châu K2 và Trần Ngọc Anh K8,...