Tranh của họa sĩ Việt Nam bán rất cao giá

Trích từ email của GS Vương Đằng 1. Mẹ và Con (Mai Trung Thứ) Mai Trung Thứ (1906-1980), tốt nghiệp khóa đầu tiên Trướng Cao...