Phước đức trong đạo Phật

PHƯỚC ĐỨC TRONG ĐẠO PHẬT Lê Tấn Tài   Theo đạo Phật, công đức và phước đức không gì khác ngoài những trạng thái hạnh...