Triết lý thiền của Ajahn Chah

TRIẾT LÝ THIỀN CỦA AJAHN CHAH Lê Tấn Tài Ajahn Chah (1918-1992) là một trong những thiền sư nổi tiếng nhất của Thái Lan và...