KHÓC BẠN – Phạm thị kim Cúc

KHÓC BẠN – Phạm thị kim Cúc Dẫu đời “sanh ký, tử qui”, Kẻ đi người ở luống chi não lòng! Bình thân Bạn trãi...