Sinh hoạt của Saigon trước 1975

Sinh hoạt của Sài Gòn trước 1975

 

Phim dài 11 phút 43 giây, giúp người xa quê hương nhớ lại những giây phút bình yên của Sài Gòn một thời hoa lệ. Sài Gòn bây giờ chẳng những đã mất tên mà còn mất luôn nhân phẩm, mất luôn lòng tự trọng.

Việt Nam Cộng Hòa. Phim dài 32 phút 5 giây, giai đoạn 1950- 1975

Việt Nam Cộng Hòa. Phim dài 20 phút 15 giây, giai đoạn 1963- 1975

Vài hình ảnh của Sài Gòn trước 1975

 

Saigon_Old20

saigon21

saigon20a

OldSaigon_1

OldSaigon_11

OldSaigon_32

Saigon_Old19

VoChieu K1

K1

You may also like...

Leave a Reply