Thông Báo số 5: Bầu phiếu

DĐ THTĐ-HĐ-NHH

BVĐ-TCBC/TB05
Bầu phiếu

Ngày 24 tháng  10 năm 2019

Kính thưa quí Thành viên DĐ THTĐ-HĐ-NHH

Một lần nữa Diễn đàn chính thức phổ biến cuộc bầu cử công khai Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2
Bắt đầu hôm nay, Ban bầu cử sẽ gởi phiếu bầu đến thành viên Diễn đàn THTĐ-HĐ-NHH.
Nội dung phiếu bầu như sau:
Tên họ:
Khoá học:
1-Bầu cho liên danh Ngô Định Châu K2 và Trần Ngọc Anh K8:
Vote: 
(Yes hoặc để trống)
2-Chọn nhiệm kỳ Ban Đại Diện:
Vote: (3 năm hoặc 4 năm)
Quý vị điền tên họ, khóa học , Vote cho 2 câu hỏi rồi send to: banbaucuthtd@gmail.com
chúng ta có 1 tuần để “VOTE“ (24/10/19-30/10/19).
Phiếu bầu của các thành viên sẽ được kiểm bởi Ban bầu cử dưới sự giám sát của thầy Hồ Vạn Chung.
Sự tham gia đông đảo của quí vị sẽ là một khích lệ lớn lao cho Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2.
Trân trọng
Ban Bầu Cử

You may also like...

Leave a Reply