Năng lượng hóa học, năng lượng điện, và năng lượng hạt nhân là gì?

Năng lượng sạch. (Hình: ec.europa.eu) Hầu như tất cả các hoạt động của người, sinh vật hay máy móc đều cần có năng lượng. Có nhiều...