Category: Thơ sáng Tác

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 23

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 23 Các bạn thân mến, Với bài 23 nầy thì Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca kết...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 21

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 21 Đối hậu thế, khi đọc phần thứ nhất (bảo vệ biên cương phía bắc), ý nghĩ...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 18

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 18 Các bạn thân mến, Ở bài nầy, các sự kiện lịch sử ở 2 tác phẩm...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 16

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 16 Có người thắc mắc hỏi rằng tại sao Quý Ly khi thì họ Lê, khi thì...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 15

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 15 Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi có đặc điểm rất đáng chú ý. Từ trước cho...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 8

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – PHẦN 8 Các bạn thân mến, Nhà Lý kéo dài đến 216 năm và gồm 9 đời vua,...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 11

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – PHẦN 11 Bài số 11 nầy mô tả cuộc xâm lăng lần thứ hai của quân Nguyên và...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 12

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI -PHẦN 12 Việt Nam thắng được Mông Cổ, hoàn toàn không phải là do may mắn mà do tài...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 13

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 13 Lịch sử Việt Nam đáng được gọi là lịch sử chống ngoại xâm. Mọi trang sử...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 14

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – PHẦN 14 Trong bài nầy có một vấn đề gây tranh cãi giữa các sử gia và đến...