Hình ảnh vui vui …(K4)

Từ trái qua phải: Nguyễn thị Cước, Việt Xuân Mai, Nguyễn thị Kim Dung, Phạm thị Kim Dung, Bùi thị Kim Hường, Vũ thị Chinh, Phạm thị Kim Tuyến, Lê thị Minh Nguyệt, Lê Kim Hoàn, Khổng thị Lý, Nguyễn thị Mai Anh, Cao thị Liên Minh, Nguyễn thị Kim, Thái văn Lâm, Lê Thành Minh

Kim Hường

K4

You may also like...

Leave a Reply