You may also like...

2 Responses

  1. VoChieu says:

    VCH nhớ không lầm thì bài này gợi hứng cho nhiều thành viên hoạ theo thành chùm thơ Ngu Ngô đã đăng bữa trước

Leave a Reply