Thông báo số 02: Tiến trình thành lập Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2

DĐ THTĐ-HĐ-NHH
Ban VĐ-TCBC/ TB02
Lịch trình bầu cử
 
 

Lich trình cuộc bầu cử Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2: DĐ THTĐ-HĐ-NHH

Thể thức Đề cử, Ứng cử và Bầu cử bằng email gửi tới địa chỉ của Ban Bầu Cử:

banbaucuthtd@gmail.com

A-Hạn chót cho việc Đề cử, Ứng cử vào 12:00 giờ trưa Cali ngày 15/10/19

Các bạn tự liên lạc chọn cho mình một liên danh gồm 2 người,

1-Tên, họ và khóa học.

2- Cho biết lý do ra ứng cử, dự tính gì trong tương lai sau khi đắc cử.

B-16/10/19- 23/10/19:

Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ công bố lên Diễn đàn các liên danh ứng cử. Sau đó các cử tri có thể đặt câu hỏi đến các liên danh.

Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ loại bỏ những câu hỏi có tính cách cá nhân, đả phá, thiên về chính trị, hay tôn giáo…

C- 24/10/19-30/10/19:

Các thành viên VOTE cho liên danh lựa chọn. Mỗi thành viên chỉ được gửi một lần cho một liên danh mà thôi.

D- 01/11/19:

Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ công bố kết quả.

E -05/11/19:

Bàn giao giữa Ban Đại Diện nhiệm kỳ 1 và Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2: Phải được hoàn tất chậm nhất là ngày 08/11/19.

Sự tham gia của tất cả thành viên, sẽ giúp ban tổ chức làm việc hữu hiệu, và những câu hỏi mà quý Đồng môn đặt ra cho các liên danh sẽ giúp cho Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2 biết được những nguyện vọng thiết thực của quý vị. Đây cũng là cơ hội để quý đồng môn thực thi quyền lợi của mình bằng cách dùng lá phiếu để chọn lựa một Ban Đại Diện xứng đáng.

Trân trọng

Ban VĐ-TCBC

You may also like...

Leave a Reply