Thông Báo số 3: Điều Lệ về Ban Đại Diện

DĐ THTĐ-HĐ-NHH
Ban VĐ-TCBC/ TB03
Điều Lệ về BĐD
 Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Bản Điều Lệ về Ban Đại Diện Diễn Đàn THTĐ-HĐ-NHH

1-Điều kiện bầu cử:

Tất cả Thành viên trong Danh sách Diễn đàn tính đến ngày 1 tháng 10/2019 và Cựu thành viên tái gia nhập đều được tham gia Ứng cử, Đề cử và Bỏ phiếu, gửi tới  Email Address  của Ban Tổ Chức Bầu Cử.

2-Liên danh ứng cử gồm 2 thành viên: Trưởng Ban Đại Diện và Phó Ban Đại Diện.

3-Khiếu nại bầu cử .

a) Gửi về Ban Bầu Cử

b) Giải quyết khiếu nại : Thầy cựu hiệu trưởng Hồ văn Trai.

c) Thời gian giải quyết : 10 ngày kể từ khi nhận đơn khiếu nại .

4-Nhiệm kỳ và Điền khuyết :

•Nhiệm kỳ : 3 năm và chỉ được tái cử 1 lần.

•Điền khuyết:  Khi có thành viên BĐD từ chức hay rút tên , BĐD sẽ tự tìm người điền khuyết

5-Nhiệm vụ :

a) Thi hành và giám sát mọi sinh hoạt DĐ theo Nội Qui và những đề án đã được BĐD biểu quyết trong các buổi họp.

b)Thành lập Ban Tổ chức Bầu Cử cho BĐD nhiệm kỳ kế tiếp vào 3 tháng trước ngày mãn nhiệm

6-Cộng tác viên : Tuỳ nhu cầu, BĐD toàn quyền lựa chọn cộng tác viên từ các thành viên của DĐ. Hiện có 2   cộng tác viên cho BĐD nhiệm kỳ 1 là Thủ Quỹ quốc nội Cao thị Liên Minh khóa 4 và Thủ Quỹ Hải ngoại Nguyễn thị Riu K4 .

7-Ban Cố Vấn : gồm tất cả Thày Cô và cựu thành viên của Ban Đại Diện.

8-Tu Chính Nội Qui: cần Diễn Đàn BIỂU QUYẾT bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số.

9-Bãi nhiệm Ban Đại Diện: Ban Cố Vấn có quyền triệu tập phiên đặc biệt để thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử, tiến hành bầu Ban Đại Diện mới.

Ban Tổ Chức Bầu Cử

You may also like...

Leave a Reply