Thông Báo số 01: Vận động thành viên tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử

DĐ THTĐ-HĐ-NHH
Ban VĐ-TCBC/ TB01
Ngày 03 tháng 10, năm 2019
Kính Gởi quý Thầy Cô,
Đồng kính gởi quý Đồng môn
Được sự tín nhiệm của thầy cô và các bạn, chúng tôi gồm: Bích Lan, Bích Liên và Hoài sẽ tổ chức cuộc bầu cử BĐD cho diễn đàn THTĐ-HĐ-NHH.
Vì khoảng thời gian quá hạn hẹp mà chúng ta vẫn phải đi qua đủ thủ tục cần thiết để cuộc bầu cử được kết quả tốt đẹp , xin quý thầy cô và quý đồng môn giúp vận động mọi thành viên hăng hái tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử.

Trân trọng
Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử

You may also like...

Leave a Reply