Nöel, Ngày Lễ Hoà Bình

Nöel, Ngày Lễ Hoà Bình Vào thế chiến thứ II, trên một mặt trận giữa hai nước Đức và Pháp, quân của hai bên giành...